همسانه سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های CCD4a و CCD4b در زعفران (Crocus sativus) ایران

Cloning and Bioinformatics Investigation on CCD4a and CCD4b Genes from Iranian Saffron (Crocus sativus L.)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
چکیده مقاله
چکیده مقاله
نویسندگان
نویسندگان
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

نویسندگان: سید مهدی زیارت نیا , محمدجواد حبیب زاده , ابراهیم دورانی علیایی , مصطفی ولیزاده

نشریه: زراعت و فناوری زعفران , 2 , 8 , 2020

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

کد مقاله 1921
عنوان فارسی مقاله همسانه سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های CCD4a و CCD4b در زعفران (Crocus sativus) ایران
عنوان لاتین مقاله Cloning and Bioinformatics Investigation on CCD4a and CCD4b Genes from Iranian Saffron (Crocus sativus L.)
نمایه علمی معتبر ISC
IF
عنوان نشریه زراعت و فناوری زعفران
شماره نشریه 2
دوره 8
سال انتشار شمسی 1399/06/01
سال انتشار میلادی 2020

خلاصه مقاله
hide/show

زعفران به عنوان یکی از گرانبهاترین ادویهها و رنگهای طبیعی است کیه در صینایع مختلیف از جملیه غیذایی، داروییی و آرایشیی- بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد. در سالهای اخیر، خانوادهای از آنزیمها که پیص مادههای کاروتنوئیدی را در جایگاه پیونیدهای دوگانیه برش میدهند، در گیاهان شناسایی و معرفی شدهاند. به این خانواده از آنزیمهای برشدهنده کارتنویید دی اکسیژناز (CCD )گفته میشوند. در این تحقیق به دلیل اهمیت ژنهای CCD در بیوسنتز آپوکاروتنوئیدهای زعفران، دو ایزوفرم از این ژن با استفاده از روش نسخهبیرداری معکوس همسانهسازی، تعیین توالی و نتایج با موارد مشابه خارجی مورد مقایسه قرار گرفتنید. بررسییهیای بیوانفورمیاتیکی شیامل بررسیی ارتباطات خویشاوندی و نیز ساختارهای پروتتینی مورد ارزیابی قرار گرفت. مدلسازی سه بعدی این پروتئینها به روش همولوژی مدلینگ و با استفاده از پایگاه Model Swiss پس از انتخاب الگوی مناسب انجام گرفت. همچنین جهت اعتبارسینجی سیاختاری میدل ترسییم شیده سهبعدی، پلات راماساندران ترسیم گردید. نتایج حاصله نشیان داد دو ایزوفیرم CCD4a و CCD4b هیر دو دارای دو اگیزون )64۸ و ۸1۳۳ جفت باز برای CCD4a و 6۸4 و ۸1۳۳ جفیت بیاز بیرای CCD4b )و ییک اینتیرون )611 جفیت بیاز در CCD4a و 66۲ جفیت بیاز در CCD4b )هستند. بررسی silico In خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئینهیای CsCCD4a و CsCCD4b بییانگر ایین حقیقیت بیود کیه پروتئینهای بدست آمده از این دو ایزوفرم از نظر وزن مولکولی، تعداد اسیدهای آمینیه، نقطیه ایزوالکترییک، شیاخص آلیفاتییک، شیاخص ناپایداری و حلالیت مشابه میباشند. نتایج بررسی ساختارهای سه بعدی بدست آمده نشان داد این دو ایزوفرم دارای ساختارهای سیه بعیدی مشابهی میباشند. یافتههیای ایین تحقییق مییتوانید اطلاعیات بیا ارزشیی در رابطیه بیا رفتیار و واکینص آنیزیم CCD4 در مسییر سینتز آپوکاروتنوئیدهای زعفران فراهم کند و همچنین این نتایج میتواند در برنامههای آتی اصلاح ژنتیکی زعفران ایران مفید واقع گردد.

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
سید مهدی زیارت نیاسوم
محمدجواد حبیب زادهاول
ابراهیم دورانی علیاییدوم
مصطفی ولیزادهچهارم