سامانه هوشمند شناسایی خودکار خودرو با استفاده از فناوری RFID


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع سامانه هوشمند شناسایی خودکار خودرو با استفاده از فناوری RFID
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 47705
تاریخ ثبت اختراع 1387/02/11
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
سعید صمدی