ثبت توالی ژن - Crocus sativus -MN5406331 (CCD1)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع ثبت توالی ژن - Crocus sativus -MN5406331 (CCD1)
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع MK618659
تاریخ ثبت اختراع 1399/01/17
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
سید مهدی زیارت نیا
محمدجواد حبیب زاده