بررسی تأثیر پیش فراصوت بر خواص فیزیکی سیب خشک شده به روش بستر سیال


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 272
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی تأثیر پیش فراصوت بر خواص فیزیکی سیب خشک شده به روش بستر سیال
عنوان لاتین پایان‌نامه Investigation of physical properties of apple dried by fluidized bed dryer, using ultrasound as a pretreatment
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1398/01/26
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه کارشناس ارشد
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامهدر این پژوهش به منظور بهبود کیفیت سیب خشک و کاهش زمان خشک شدن، از پیش¬تیمار فراصوت و روش خشک¬کردن بستر سیال استفاده شد. در پایان فرآیند خشک¬کردن، تغییرات رنگ، سختی و بازآبپوشی نمونه مورد بررسی قرار گرفت. طراحی آزمایش¬ با طرح فاکتوریل در دوسطح و سه متغیر مستقل با سه تکرار توسط نرم افزار Design Expert انجام شد. متغیرهای مستقل شامل زمان فراصوت در دو سطح (10 و20 دقیقه)، دمای خشک کردن در دوسطح (40و C ͦ 60) و سرعت هوا در دو سطح (9 و m/s 15) بودند. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر دمای خشک¬¬کردن، زمان ¬فراصوت و سرعت هوا دارای اثر معنی-دار (05/0>P ) بر تغییرات رنگ، بازآبپوشی و سختی نمونه بودند. سختی نمونه با افزایش دمای خشک¬کردن و سرعت هوا افزایش و با افزایش زمان فراصوت کاهش یافت. تغییرات رنگ نمونه با افزایش هر سه متغیر، کاهش یافت. بازآبپوشی نمونه با افزایش دمای خشک¬کردن و زمان فراصوت، افزایش و با افزایش سرعت هوا کاهش یافت. بررسی سینتیک خشک¬کردن با استفاده از مدل¬های لایه نازک انجام شد. در نهایت مدل وانگ و سینگ بهترین برازش را با داده¬های حاصل از آزمایش¬ها نشان داد.
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1محمدعلی حصاری نژاد استاد مشاور
2محمد تقی حامد موسویان استاد راهنما

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله