امکان ریزپوشانی پروبیوتیک ها با سیلیس


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 146
عنوان فارسی پایان‌نامه امکان ریزپوشانی پروبیوتیک ها با سیلیس
عنوان لاتین پایان‌نامه Encapsulation of Probiotics by SiO2
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1394/02/15
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه کارشناس ارشد
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامههدف از این تحقیق ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی با استفاده از غلظت های مختلف دی اکسید سیلیس و آلژینات 5/1 درصد بود. برای این منظور از روش اکستروژن جهت تهیه کپسول های حاوی باکتری استفاده شد. باکتری آزاد (ریزپوشانی نشده) نیز به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. مقاومت باکتری های آزاد و ریزپوشانی شده طی 28 روز نگه داری به صورت مرطوب در دمای 4 درجه سانتی گراد و همچنین در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان بررسی شد. نتایج آزمایشات نشان داد بهترین تیمار طی 28 روز ماندگاری، باکتری های پوشش داده شده با آلژینات تنها و پس از آن غلظت 5 درصد دی اکسید سیلیس بودند که کمترین کاهش باکتری در این دو تیمار صورت گرفت. اما در شرایط شبیه سازی شده معده و روده با افزایش میزان دی اکسید سیلیس تعداد باکتری های زنده درون کپسول ها نیز افزایش یافت؛ به طوری که بهترین تیمار باکتری های پوشش داده شده با دی اکسید سیلیس 15 درصد بود که طی 4 ساعت ماندگاری در شرایط اسیدی و صفراوی دستگاه گوارش تنها 6/0 سیکل لگاریتمی از میزان باکتری های زنده کاهش یافت. این در حالی است که باکتری های آزاد پس از دقیقه 150 به طور کامل از بین رفتند. این امر تاثیر حفاظت مناسب دی اکسید سیلیس جهت افزایش زنده مانی باکتری ها در شرایط دشوار و مخرب معده و روده را نشان داد و تفاوت معنی داری با باکتری های آزاد و پوشش آلژینات داشت(P<0.05) .
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
2محبوبه سرابی جماب استاد مشاور
3مسعود نجف نجفی استاد راهنما

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
غذاهای عملگرای پروبیوتیک
عوامل موثر بر زنده مانی پروبیوتیک ها طی فرآوری و نگهداری مواد غذایی
ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی درون پوشانی شده با آلژینات سدیم و سیلیس