بهینه سازی استخراج روغن از دانه کنجد با استفاده از پیش تیمارهای میدان الکتریکی پالسی (PEF) و مایکروویو و مدل سازی با استفاده از شبکه عصبی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 361
عنوان فارسی پایان‌نامه بهینه سازی استخراج روغن از دانه کنجد با استفاده از پیش تیمارهای میدان الکتریکی پالسی (PEF) و مایکروویو و مدل سازی با استفاده از شبکه عصبی
عنوان لاتین پایان‌نامه Optimization of oil extraction from sesame seeds using pulsed electric field (PEF) and microwave pre-treatment and modeling using neural network
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1395/08/06
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامهدر فرایند استخراج روغن، تیماردهی مناسب دانه قبل از استخراج یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مراحل برای تولید محصولی با کیفیت و راندمان بالاست. لذا در این مطالعه دانه‌های کنجد تحت تأثیر پیش‌تیمارهای مختلف میدان الکتریکی پالسی با سه سطح شدت میدان الکتریکی ¬(250 ، 3250 و 6250 ولت بر سانتی متر) و سه سطح تعداد پالس (10، 30 و 50) و هم‌چنین مایکروویو با زمان‌های مختلف فرایند (90، 180 و 270 ثانیه) و توان‌های مختلف (180، 540 و 900 وات) قرار گرفتند. بعد از اعمال این تیمارها، روغن دانه‌ها با پرس مارپیچی و با سرعت 33 دور در دقیقه استخراج گردید و آزمایشات فیزیکوشیمیایی مختلفی روی روغن¬های استخراج شده صورت پذیرفت. بعد از یافتن بهترین تیمارها میزان اسیدهای چرب این نمونه‌ها نیز تعیین شد. در نهایت برای بهینه‌سازی فرایند و ارزیابی پارامتر‌های مورد مطالعه از روش سطح پاسخ با یک طرح مرکب مرکزی و برای مدل‌سازی با شبکه عصبی از نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش توان مایکروویو منجر به افزایش راندمان استخراج روغن، اسیدیته، فنول کل، شاخص رنگ، پراکسید و دانسیته گردید و میزان پایداری اکسایشی و توانایی مهار رادیکال‌های آزاد DPPH را ابتدا افزایش و سپس کاهش داد. با افزایش زمان مایکروویو اسیدیته، شاخص رنگ، پراکسید، دانسیته و فنول کل افزایش یافت. با افزایش شدت میدان الکتریکی راندمان استخراج روغن و پایداری اکسایشی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. با افزایش تعداد پالس¬ها راندمان استخراج روغن افزایش ولی میزان پایداری اکسایشی کاهش یافت. با افزایش شدت میدان الکتریکی و تعداد پالس‌ها ابتدا میزان توانایی مهار رادیکال‌های آزاد DPPH افزایش و سپس کاهش یافت. نتایج همچنین نشان داد که نوع پیش‌تیمار بر ضریب شکست تاثیر معنی‌داری نداشت (05/0> P). بیشینه میزان راندمان استخراج روغن زمانی حاصل گردید که از پیش‌تیمار مایکروویو برای استخراج روغن استفاده شد. اسید اولئیک و لینولئیک اسیدهای چرب عمده تشکیل دهنده ساختار روغن‌ کنجد تحت تأثیر پیش‌تیمارهای مختلف بودند. با توجه به نتایج بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن کنجد با پیش تیمارهای مختلف می‌توان بیان نمود که اعمال فرایند مایکروویو با توان 55/820 وات و زمان 73/130 ثانیه و اعمال فرایند میدان الکتریکی پالسی با شدت V/cm2619 و 25 پالس منجر به رسیدن به اهداف مورد نظر خواهد شد. با بررسی شبکه های مختلف شبکه پس¬¬انتشار¬ پیش¬خور مشخص گردید که برای مایکروویو تابع انتقال تانژانت هیپربولیک سیگموئیدی با تابع یادگیری لونبرگ مارکوات با توپولوژی 5-7-2 (لایه ورودی با 2 نورون، یک لایه پنهان با 7 نورون و لایه خروجی با 5 نورون) با میانگین مربعات خطا کمتر از 0006/0 و برای زمانی که از میدان الکتریکی پالسی برای استخراج روغن استفاده شده بود تابع انتقال تانژانت هیپربولیک سیگموئیدی با تابع یادگیری لونبرگ مارکوات با توپولوژی 5-6-2 (لایه ورودی با 2 نورون، یک لایه پنهان با 6 نورون و لایه خروجی با 5 نورون) با میانگین مربعات خطا برابر با 00013/0 به عنوان شبکه عصبی بهینه انتخاب ‌شد.
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1عادل بیگ بابایی استاد مشاور
2مسعود شفافی استاد راهنما
3محمد رضا سعیدی اصل استاد راهنما
4محمد آرمین استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
بررسی تأثیر پیش تیمار ریزموج بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن حامل از دانه های کنجد
Modeling the chemical properties of sesame oil under the influence of pulsed electric field using the artificial neural networks