جوهر حساس به pH با قابلیت چاپ تاریخ انقضای دینامیک میگو


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع جوهر حساس به pH با قابلیت چاپ تاریخ انقضای دینامیک میگو
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 109936
تاریخ ثبت اختراع 1402/07/15
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
اسماء وردیان30.0
محبوبه سرابی جماب10.0
عطیه مهرزاد10.0