عبداله  ملافیلابی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

عبداله ملافیلابی

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (27)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (21)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (99)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(8)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : عبداله ملافیلابی پايه علمي : 32
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Abdollah Mollafilabi آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1338 نوع استخدام : رسمی قطعی
جنسيت : مرد دانشکده/محل خدمت : گروه زیست فناوری مواد غذایی
رشته تخصصي : زراعت - اکولوژی تلفن تماس-محل کار : 35425390
مرتبه علمي : استادیار پست الکترونيک : A.Filabi@RIFST.AC.IR
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی کشاورزی-علوم زراعیکارشناس1363دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران
مهندسی کشاورزی-زراعتکارشناس ارشد1366دانشکده کشاورزی-دانشگاه تهران
زراعت -گرایش فرعی اکولوژی کشاورزیدانشوری1378دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس
اکولوژی گیاهان زراعیدکتری PhD1393دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1367/05/01

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1گرد آوری وبررسی خصوصیات بوتانیکی توده­های محلی زیره سبز ایران ناظر201369/09/211371/05/31
2کوکتل میوه ناظر121370/01/011371/01/01
3بررسی مقادیر بذر و روشهای کشت در عملکرد زیره سبز مجری241370/01/011372/01/01
4بررسی برداشت میوه زرشک با استفاده از اتفون ناظر51370/08/011371/01/30
5نیمه صنعتی مزارع زعفران مجری 1371/11/01
6بررسی اثر تاریخ کشت و فواصل ردیف در عملکرد زیره سبز تحت شرایط دیم و آبی مجری281372/04/311374/09/01
7شناسایی انواع و ایجاد باغ کلکسیون زرشک ناظر611373/10/251378/11/24
8تکنولوژی تولید اسانس و فراورده ­های دارویی از گیاهان معطره ناظر241374/01/011376/01/01
9تکنولوژی تولید انبوه گیاه نوروزک ناظر371374/12/011377/12/29
10ساخت دستگاه تولید گلدان کاغذی همکار621375/01/011380/02/15
11سازگاری اولیه تشکیل هرباریم و باغ گیاه شناسی داروئی مجری491376/01/011380/01/30
12تولید و تکثیر گیاه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گیاهی ناظر391376/08/201379/11/20
13تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاه داروئی مجری121376/12/151377/12/15
14مقایسه‌ی روش‌های آبیاری در عملکرد زعفران مجری501380/12/011384/12/01
15بررسی امکان وجود آللوپاتی در زعفران و نقش آن در کاهش عملکرد ناظر381380/12/281383/02/28
16ایجاد مرکز تولید اسپان هیبرید با عملکرد بالا در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید مجری481381/07/011385/07/01
17ایجاد کلکسیون زعفران و مقایسه خصوصیات فیتوشیمیایی و مولکولی گونه‌های آن ناظر291382/08/171384/02/17
18اثر درازمدت مدت نوسانات درجه حرارت بر عملکرد زعفران مجری91384/06/131385/02/13
19مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه­های به زراعی کشت کاسنی در شرایط مشهد ناظر371387/06/241389/06/24
20بررسی اثر کاهش دما و بارندگی بر تولید مزارع زعفران خراسان ناظر81388/06/151389/02/15
21بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعی مجری261388/08/041390/02/04
22اثر تغذیه بر بزرگ سازی پیاز زعفران ناظر121390/08/101391/08/10
23بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر طولانی کردن خواب و ترکیبات مؤثره زعفران (Crocus sativus) در شرایط کنترل شده مجری211392/08/011394/02/01
24بهینه سازی روشهای شناسایی تقلبات زعفران مجری241394/12/191396/12/18
25بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی تحقیقات سه دهه زعفران درخراسان رضوی و جنوبی همکار121396/08/161397/08/15
26توسعه روش اصالت سنجی زعفران با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر مجری121396/09/011397/08/30
27طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصول زعفران بر اساس شاخص های طیب ناظر61397/06/141397/12/13

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1Effect of planting date and density on quantitative yeild & essential oil of thymus vulgaris The 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty( Thailand تایید نهایی
2اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)علمی پژوهشیپژوهشهای زراعی ایران 1387 1 تایید نهایی
3Evaluation Of Some Drought Resistance In Cumin(cuminum Cyminum L.)LandracesISIAdvances in Environmental Biology1390 تایید نهایی
4اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه‌های دختری زعفران((Crocus datives L.علمی پژوهشیمجله علوم زراعی ایران1392 3 تایید نهایی
5اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر خصوصیات بنه‌های دختری و گل انگیزی زعفران (.Crocus datives L) در سال دومعلمی پژوهشینشریه زراعت و فناوری زعفران1392 1 تایید نهایی
6مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکیعلمی پژوهشینشریه زراعت و فناوری زعفران1392 2 تایید نهایی
7اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه‌های دختری زعفران (Crocus datives L.) علمی پژوهشیعلوم زراعی ایران1392 تایید نهایی
8بررسی ویژگی‌های زراعی و رفتار بنه‌های زعفران (Crocus datives L.) در واکنش به سطوح پر تراکم و کاربرد کود دامی در سال دومعلمی پژوهشیمجله پژوهش‌های زعفران1392 تایید نهایی
9Effect of plant Density and Weight of Corm on Yield Components of Saffron (Crocus sativus L.) under Soil, Hydroponic and Plastic Tunnel Cultivationعلمی پژوهشیActa Horticulturae 9971392 تایید نهایی
10مطالعه ویژگی‌های جوانه زنی بذر تعدادی از توده‌های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ‌های کاشت پاییزهسایرمجله پژوهش در اکوسیستم‌های زراعی1393 تایید نهایی
11اثر شخم حفاظتی و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و شاخص‌های کیفی زعفران (Crocus sativus L.)علمی پژوهشینشریه زراعت و فناوری زعفران1393 4 تایید نهایی
12اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)علمی پژوهشینشریه پژوهشهای زراعی ایران1393 4 تایید نهایی
13بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامیعلمی پژوهشینشریه بوم شناسی کشاورزی1393 4 تایید نهایی
14اثر کود دامی و محلول پاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش سالهعلمی پژوهشیزراعت و فناوری زعفران139434 تایید نهایی
15اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)علمی پژوهشینشریه پژوهش های زعفران139432 تایید نهایی
16بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه بر رشد و گلدهی زعفران(Crocus sativus L)ISCبوم شناسی کشاورزی1397103 تایید نهایی
17اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و خصوصیات کیفی اسانس اکوتیپ های زیره سبز در شرایط آب و هوایی افغانستانISCبوم شناسی کشاورزی1397104 تایید نهایی
18ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط ردیفی کدو پوست کاغذی با برخی گیاهان زراعیISCبوم شناسی کشاورزی1397104 تایید نهایی
19اثر رژیم های مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر درصد اسانس، عملکرد اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز ( Cuminum cyminum L.)ISCبوم شناسی کشاورزی1397103 تایید نهایی
20اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های متفاوت کودهای Aa40 و Humus-S بر عملکرد گل و بنه زعفرانISCبوم شناسی کشاورزی1398111 تایید نهایی
21اثر تراکم بوته و محلولپاشی برگی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی خاکشیر شیرین (Descurainia sophia L.)ISCبوم شناسی کشاورزی1398111 تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1اثر تاریخ کشت و فواصل ردیف بر عملکرد زیره سبز تحت شرایط آبی و دیماولین کنگره علوم زراعی مشهد دانشگاه فردوسیتایید نهایی
2Comparison of Different methods of irrigation on saffron3rd International symposium on saffron سخنرانی2009/05/20یونان تایید نهایی
3Effect of Optimizing Nitrogen and Pottasium Application in johnson Nutrient Solution on Essential Oil Content in Peppermint in Hydroponic CultureThird International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 2009/03/26تونستونستایید نهایی
4مقایسه محلولپاشی برگی و سن مزرعه بر عملکرد و درشتی بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.)دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییکنگره 1395/07/29ایرانساریتایید نهایی
5بررسی مراحل فنولوژیکی و نیازهای بوم شناختی و زراعی گیاه باریجه (Ferula gummosa)همایش ملی باریجهکنگره 1395/08/26ایرانآملتایید نهایی
6اثر روشهای تیغ زنی و بهره برداری صمغ بر تجدید حیات گیاه باریجه (Ferula gummosa)همایش ملی باریجهکنگره 1395/08/26ایرانآملتایید نهایی
7ارزیابی اقتصادی تولید محصولات کشاورزی بر اساس شاخص آب مجازی( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام)سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدارکنگره 1395/10/12ایرانهمدانتایید نهایی
8Spatio temporal shifts in patterns of saffron cultivation of Iran and factors affecting on its yield reduction:An analytical reviewThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGYسمپوزیوم 1395/09/03مراکشAGADIRتایید نهایی
9Significance of foliar fertilization on saffron(Crocus sativus L.) flowering and yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGYسمپوزیوم 1395/09/03مراکشAGADIRتایید نهایی
10Physiological basis of mid summer irrigation on improvement of saffron(Crocus sativus L.) flowering and economical yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGYسمپوزیوم 1395/09/03مراکشAGADIRتایید نهایی
11Evaluation of weed flora and biodiversity indices in Saffron fields (Case study: Khorasan province)The 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGYسمپوزیوم 1395/09/03مراکشAGADIRتایید نهایی
12Correlation of phenolics,nitrogen content and dry matter of saffron(Crocus sativus L.) corms and leaves in different growth periods with its flowering and yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGYسمپوزیوم 1395/09/03مراکشAGADIRتایید نهایی
13اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های متفاوت کودهای Aa40 و Humus-S بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (crocus sativus L.)پنجمین همایش ملی زعفرانکنفرانس 1397/08/23ایرانتربت حیدریهتایید نهایی
14بررسی اجزاء عملکرد زعفراندومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی ایران 1373 تایید نهایی
15بررسی وضعیت اقتصادی محصولات جنوب خراسان و نقش آن در توسعه صادرات غیرنفتیسمینار شناخت استعدادهای بازرگانی- اقتصادی خراسان 1373 مشهدتایید نهایی
16بررسی امکان برداشت میوه زرشک با استفاده از هورمونها و مواد شیمیاییاولین سمینار فرایند زرشک 1374 شهرستان بیرجندتایید نهایی
17بررسی اثر سطوح مختلف کود ازته بر شاخص­های فیزیولوژیک گندم ملاتچهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 1375 اصفهانتایید نهایی
18جایگاه زعفران و زیره خراسان در ترکیب صادرات غیرنفتی و وضعیت آن در عصر حاضرسومین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان 1375 تایید نهایی
19نقش گیاهان دارویی در توسعه صادرات غیرنفتی و وضعیت آن در عصر حاضراولین سمینار گیاهان دارویی و صنعت 1376 شیرازتایید نهایی
20تأثیر سطوح مختلف کود ازته بر شاخص های فیزیولوژیکی زیره سبزپنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 1377 تایید نهایی
21بررسی تأثیر سطوح کود ازته و عناصر غذایی کم مصرف بر سرعت و مدت پرشدن دانه گندمششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 1379 بابلسرتایید نهایی
22پیشنهادات و راهکارهایی بر توانمندیهای قوچان با تأکید بر کشاورزیاولین گردهمائی شناخت توانمندیهای شهرستان قوچان 1379 تایید نهایی
23بررسی مقاومت ارقام خربزه به مگس خربزه و مقایسه عملکرد آنهادومین کنگره علوم باغبانی 1379 کرجتایید نهایی
24نگرشی اجمالی بر کاربرد گیاهان در صنعتاولین کنگره بیوتکنولوژی کاربردی ایران 1379 مشهدتایید نهایی
25روابط اکولوژیکی نظامهای کشاورزی پایدار و محیط زیستاولین کنگره بیوتکنولوژی کاربردی ایران 1379 مشهدتایید نهایی
26بررسی وضعیت، تولید و کاربرد گیاهان دارویی در دنیای امروز ایران و جهانهمایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال 1380 نیشابورتایید نهایی
27نقش گیاهان دارویی در توسعه صادرات غیرنفتی و وضعیت آن در عصر حاضراولین همایش گیاهان دارویی غرب کشور 1381 کرمانشاهتایید نهایی
28Evaluation of saffron (Crocus sativus)اولین سمپوزیوم بین المللی زعفران 1382اسپانیاآلباست اسپانیاتایید نهایی
29Experimental finding of production and Echo physiological aspects of saffronاولین سمپوزیوم بین المللی زعفران 1382اسپانیاآلباست اسپانیاتایید نهایی
30Inrestigating the effect of irrigation method and water definition leaf area Index, canopy temperature and yield of saffronاولین سمپوزیوم بین المللی زعفران 1382اسپانیاآلباست اسپانیاتایید نهایی
31تکنولوژی تولید زیره سبز در ایران، چالش ها و راهبردهااولین همایش ملی زیره سبز ایران 1383 سبزوارتایید نهایی
32بررسی فنولوژیکی و زارعتی گیاه دارویی گاوزباندومین همایش گیاهان دارویی 1383 تهرانتایید نهایی
33تکنولوژی تولید زیره سبز با تأکید بر یافته­های پژوهشیدومین جشنواره ملی زعفران 1383 قاینتایید نهایی
34بررسی رژیم آبیاری بر اجزاء عملکرد نخود رقم زنجانسومین کنگره علوم و اصلاح نباتات ایران 1383 تبریزتایید نهایی
35به زراعی زعفران در ایران، پیشرفت ها و موانعسومین همایش ملی زعفران 1383 مشهدتایید نهایی
36بررسی اثر انواع خاکپوش در عملکرد سیرهمایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی 1384 مشهدتایید نهایی
37Production technology and processing of saffron (crocus sativus) in IranRALF symposium on medicinal plants: Research, cultivation, conservation, processing and marketing Kabul. 2005/11/19 تایید نهایی
38Advances in saffron on research in Khorasan province of IRANNational workshop on soffron production, processing, quality control, marketing 1385 تایید نهایی
39Spatial and Temporal patterns of saffron (crocus sativus L.) yield khorasan provinced and their relationship with long term water variationSecond international symposium on saffron biology and technology 1385 ایران - مشهدتایید نهایی
40Effect of different rates of fertilizer on physiological indices of growth and yield components of cumin3 rd Global summit on medicinal and Aromatic plants chiang Mai THAILAND 1386تایلند تایید نهایی
41بررسی تولید و اهمیت اقتصادی و اجتماعی زعفران در افغانستان ( هرات)سومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاینتایید نهایی
42مقایسه روشهای آبیاری در زعفرانسومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاینتایید نهایی
43تولید و فرآوری زعفران از چشم انداز تحقیقاتسومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاین تایید نهایی
44بررسی مهمترین عوامل موثر بر افزایش صادرات زعفرانسومین جشنواره ملی طلای سرخ 1386 قاینتایید نهایی
45زعفران (کنترل کیفیت و استانداردها)The second afghan saffron conference 1386 تایید نهایی
46مقایسه روشهای آبیاری در زعفران زراعی سومین همایش گیاهان دارویی تهران 1386 تهرانتایید نهایی
47Effect of different rates of N fertilizer on physiological indices of growth and yield components of cumin 3rd Global summit on medicinal and Aromatic plants chiang Mai THAILAND 1386تایلندتایلندتایید نهایی
48Effect of planting date and density on quantitative yeild & essential oil of thymus vulgarisThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty 1387تایلندThailandتایید نهایی
49Evaluation of some drought resistance criteria in cumin land races5th int. crop Sci. Congress 1387 تایید نهایی
50An investigation on some of agro ecological characteristics of thymus transcaspicus in order to domesticThe 1th int. symp. on medicinal plants & their cultivation and aspects of uses 1387 تایید نهایی
51Effect of different cutting methods and interval harvest on gum yeildThe 1th int. symp. on medicinal plants & their cultivation and aspects of uses 1387 تایید نهایی
52An investigation of plant density & sowing date on yeild quality of ziziphora clinopodidesThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty 1387تایلند Thailandتایید نهایی
53Effect of different levels of P&N fertilizer on yeild , yeild components and essential oil of chammomileThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty 1387تایلند Thailandتایید نهایی
54Effect of P & N fertilizer on yeild & essential oil quantity of Matricaria recultataThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty 1387تایلندThailandتایید نهایی
55Influence of different mulches on garlic yeild5th int. crop Sci. Congress 1387 تایید نهایی
56بررسی اثر رقابت علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگیاولین کنگره ملی فناوری و تولید و فرآوری گوجه فرنگی 1387 تایید نهایی
57بررسی چالشها و مشکلات فرآوری زعفران سومین کنفرانس ملی زعفران افغانستان 1387افغانستانافغانستانتایید نهایی
58ارائه راهکارها . مشکلات فرآوری زعفران سومین کنفرانس ملی زعفران افغانستان 1387افغانستانافغانستانتایید نهایی
59Effect of date seedling planting & density of peppermint on quantitative yield and essential oilThe 2th int.conf. on nuthral products for health and beauty 1387تایلندThailandتایید نهایی
60A compareative study of new method of saffron cultivation with traditional method for improving saffron productivity 3rd International symposium on saffron سخنرانی2009/05/20یونانیونانتایید نهایی
61Factors affecting enhancement of saffron (Crocus sativus L.) exports 3rd International symposium on saffron 2009/05/20یونانیونانتایید نهایی
62Comparison of different methods of irrigation on the basis of F.C. in 3years period on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.) 3rd International symposium on saffron 1388یونانیونانتایید نهایی
63Effect of planting condition on morphology and physiology of saffron3rd International symposium on saffron سخنرانی2009/05/20یونانیونانتایید نهایی
64The effect of planting date, corm weight and gibberllins concentration on quantity and quality characterises of saffron 3rd International symposium on saffron 1388یونانیونانتایید نهایی
65Effects of different rates of N fertilizer on physiologycal indiees of growth and yield components of cumin (Crocus sativus L.)Third International symposium on Medicinal and Aromatic plants 2009/03/26تونستونستایید نهایی
66Production technology for cumin (Crocus sativus L.) on the basis of research findingsThird International symposium on Medicinal and Aromatic plants 1388تونستونستایید نهایی
67Effect of plant density and nitrogen on yield and yield components of Black cumin(Nigella Sativa L.)همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران 1388/12/09 تهرانتایید نهایی
68INVENSTI aning the effct of sowing on morphological charac tereristic . Yied aivd essential oil of yarrow (achillea millefolium) in second yaear of sowing4the global summit on medicinal & aromatic plants – 2009 1388مالزیsarawak . malaysiaتایید نهایی
69بررسی اثرات غلظت های مختلف برخی از هورمون های گیاهی بر خصوصیات جوانه زدن گیاه دارویی پنیرکهمایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی 1388/12/09 تهرانتایید نهایی
70The effect of Planting date,corm weight and gibberellins concentration on quantity and quality characteristics of saffron 3rd International Symposium on saffron 2009/05/20یونانیونانتایید نهایی
71شیوه های نوین تولید زعفرانچهارمین جشنواره ملی زعفران ایران 1388/08/05 زاوهتایید نهایی
72Weed species floristics of saffron fields over kardeh area of Mashad 3rd International of symposium on Saffron 2009/05/20یونانیونانتایید نهایی
73PRODUCTION TECHNOLOGY FOR CUMIN ON THE BASIS OF RESEARCH FINDINGThird international Sympsium on Medicinal and Aromatic Plants 2009/05/26تونس تایید نهایی
74The effects of somg groth media on growtit factors , yield and essential oil content of bastl (ocimum basillicum l . ) 4th global summit on medicinal & aromatic plants – 2009 1388 تایید نهایی
75بررسی مقاومت به خشکی زیره سبز در مراحل مختلف رشداولین همایش تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سخنرانی1388/11/08 بیرجندتایید نهایی
76Influence of seed rate and nitrogen fertilizer on yield, yield components and essential oil of cumin (Cuminum cyminum L.)3rd International symposium on Medicinal and Aromatic Plants: SIPAM 2009 سخنرانی2009/03/26تونستونس - دجرباتایید نهایی
77Replacement of saffron(Crous sativus C.) with poppy (paparer somniferum L.) and its socio economic results in Afghanistan3rd International symposium on saffron 1388یونانیونانتایید نهایی
78Studying effects if different irrigation levels and using of the anti-stress compostion on growth abd yild of summeer s avory (satureya hortensis)cv. Saturn4 the global summit on medicinal & aromatic plants – 2009 Icuching , sarawak . malaysia 1388مالزیمالزیتایید نهایی
79اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکردگیاه دارویی سیاه دانههمایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی 1388/12/09 تهرانتایید نهایی
80بررسی مقادیر مختلف بذر و کود نیتروژنه بر عملکرد ، اجزاء عملکرد و اسانس زیره سبز همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی 1388 تهرانتایید نهایی
81Effect of plant density and nitrogen on yield and yield components of black cumin (nigella sativa L.) Third International symposium on Medicinal and Aromatic plants 1388تونستونستایید نهایی
82Influence of different concentrations of Phytohormones on germination characters of the medicinal plant Common mallow(malva sylvestric)همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران 1388/12/09 تهرانتایید نهایی
83Cytogenetic and pollination studeis in seedless barberry (Berberidaceae) and its relative species in estern Iranمجموعه چکیده مقالات کنگره پرتقال(IHC) 1389 تایید نهایی
84Flower and corm characteristics of saffron (Crocus sativus L.) as affected by different date and levels of applying wheat straw as mulch4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade 1391 تایید نهایی
85The effect of biological and chemical fertilizers on flower and corm yields of saffron4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade 1391 تایید نهایی
86Effect of high corm planting density and manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L.)4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade 1391 تایید نهایی
87Effect of extensive range of corm weights on yield components and flowering characters of saffron (Crocus sativus L.) under greenhouse conditions4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade 1391 تایید نهایی
88Effect of plant density and bed type on saffron (crocus sativus L.) yield and yield components4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade 1391 تایید نهایی
89Investigation on effect of location and field age on yield frequency of different corm weights of saffron (Crocus sativus L.)4th International Saffron Symposium on Advances in Biology, Technology and Trade 1391 تایید نهایی
90پایداری تولید در زعفرانکاری ایراندومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران 1392 تایید نهایی
91بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه‌ها بر اجزاء عملکرد گل و برخی از خصوصیات زعفران در شرایط گلخانهدومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران 1392 تایید نهایی
92بررسی فنولوژی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) در تاریخ‌های کشت و اثر آن در عملکرد دانه و اسانسهمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی 1392 تایید نهایی
93روش‌های مناسب تیغ‌زنی برای بهره‌برداری صمغ و تجدید بقاء در گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی 1392 تایید نهایی
94فناوریهای نوین در تولید پایدار زعفران ارگانیک (با تأکید بر یافته‌های پژوهشی)4th National Conference on Saffron and licit medicinal plants and enrichment of our knowledge base on Saffron 1392 تایید نهایی
95اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفرانسومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران 1393/09/05 تایید نهایی
96زعفران فناوری تولید و فرآوریسومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران 1393/09/05 تایید نهایی
97زعفران گیاه دارویی سازگار به مناطق خشک و نیمه خشکهمایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران 1393 تایید نهایی
98بررسی ضرورت تدوین استانداردهای بومی ارگانیک برای کشور به منظور دستیابی به توسعه پایداراولین کنگره ملی سلامت غذا:تولید، تبدیل، مصرف 1393/07/23 تایید نهایی
99Effects of bed type, corm weight and lifting time on quantitative and qualitative criteria of saffron (Crocus sativus L.)8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants OF Southeast Eurpean Countries 1393/02/29 تایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
39پهنه‌بندی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص‌های ERI،SPI، PNI،DI در حوزه آبخیز جاجرود فرزانه حیدریکارشناس ارشد استاد مشاور
40تأثیر اجرای عملیات آبخیزداری (بیولوژیکی و مکانیکی) در کاهش رسوب و روانابابوالفضل شعبانیکارشناس ارشد استاد مشاور
41مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در حوزه رحمت آباد تربت جام با استفاده از تکنیک GISهانی کریمیکارشناس ارشد استاد مشاور
42ارزیابی کارایی روش تهیه هیدروگراف واحد لحظه ای نش و محدودیت‌های آن جهت برآورد سیل در حوزه آبخیز نیمه خشک مطالعه موردی: حوزه آبخیز ترکیاناسماعیل قربانیکارشناس ارشد استاد مشاور
43بررسی و پهنه بندی خشکسالی آب‌های زیر زمینی دشت نیشابور و ارتباط آن با خشکسالی هواشناسیمحمدرضا درجانی مرویکارشناس ارشد استاد مشاور
44بررسی اثر کودهای بیولوژیک و دامی بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی زیره سبزسمیه صادقی مقدمکارشناس ارشد استاد راهنما
46بررسی زمان مناسب برداشت زرشک بی دانه با توجه به شاخص رسیدگی در دو منطقه بیرجندحمیدرضا محمودی بجدکارشناس ارشد استاد راهنما
52بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبزتهمینه اسفندیاریکارشناس ارشد استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار

اختراعات
hide/show

رديف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاريخ ثبت اختراع

تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه