احمد  بالندری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

احمد بالندری

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (23)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (12)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (33)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : احمد بالندری پايه علمي : 21
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Ahmad Balandari آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1339 نوع استخدام : رسمی قطعی
جنسيت : مرد دانشکده/محل خدمت : گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
رشته تخصصي : زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی تلفن تماس-محل کار : 35425391
مرتبه علمي : استادیار پست الکترونيک : A.Balandari@RIFST.AC.IR
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم زراعیکارشناس1366دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
باغبانیکارشناس ارشد1370دانشگاه شیراز
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعیدکتری PhD1390دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1369/07/01

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1سیستم کنترل آبیاری کم فشار ناظر
2گرد آوری وبررسی خصوصیات بوتانیکی توده­های محلی زیره سبز ایران مجری201369/09/211371/05/31
3اثر هورمون اکسین و آبیاری Mist بر ریشه زایی قلمه های برگدار زرشک همکار121370/04/301371/05/01
4بررسی برداشت میوه زرشک با استفاده از اتفون مجری51370/08/011371/01/30
5اثرات اسید جیبرلیک و اتفون بر خصوصیات میوه وسهولت برداشت زرشک بیدانه مجری141372/12/261374/02/31
6شناسایی انواع و ایجاد باغ کلکسیون زرشک مجری611373/10/251378/11/24
7بررسی روشهای مناسب هرس و تربیت زرشک بیدانه مجری651375/01/051381/04/31
8تکثیر زیره سیاه بروش کشت درون شیشه‌ای همکار411375/02/151378/06/27
9تولید و تکثیر گیاه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گیاهی همکار391376/08/201379/11/20
10تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاه داروئی ناظر121376/12/151377/12/15
11ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و تاریخ کشت چهار گیاه داروئی مهم ناظر351378/12/201381/04/31
12طرح جامع مطالعاتی اصلاح، بهبود و توسعه ی فناوری و فرایند زرشک و بسته بندی آن همکار151382/06/121383/06/12
13بهینه سازی تولید و فراوری کشمش ناظر331383/07/251385/07/25
14بررسی تأثیر عناصر پرمصرف و کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی زرشک بیدانه مجری751383/10/071389/04/12
15مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه­های به زراعی کشت کاسنی در شرایط مشهد مجری371387/06/241389/06/24
16بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعی همکار261388/08/041390/02/04
17بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار، جوانه زنی بذور و تولید دانهال مجری281390/01/201392/05/29
18بررسی توده های بومی کاسنی، استخراج اینولین و امکان سنجی تولید ترکیبات فراسودمند از آن مجری271392/05/201394/05/20
19بررسی اثر تلفیقی سموم حشره کش، کنه کش و قارچ کش بر میزان باقیمانده آنها در دوره کارنسی خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی ناظر121393/02/011394/02/01
20بررسی و مقایسه برخی از ترکیبات زیست فعال و مغذی دوازده توده بومی زرشک با تأکید بر خواص آنتی اکسیدانی آنها مجری121394/12/251395/12/24
21طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیب همکار131395/11/011396/11/30
22تولید پودر فوری نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه زرشک مجری181396/05/311397/11/29
23توسعه باغ کلکسیون و تدوین اطلس زرشک کشور مجری81396/11/241397/07/23

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1Molecular analysis of Iranian seedless barberries via SSRISIScientia Horti culture1390 تایید نهایی
2Investigation into seasonal effect and browning inhibitor on callus regenation of seedlessbarberry ( Berberis vulgaris var. asperma ) Plant Tissue Culture. & Biotechnology1390 تایید نهایی
3اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندامهای هوایی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilumJacq.)علمی پژوهشیپژوهشهای زراعی ایران1390 3 تایید نهایی
4بررسی اثرات استراتیفه سرمایی، اسید جیبرلیک و پوست‌برداری با اسید سولفوریک روی جوانه‌زنی بذور سه ژنوتیپ ایرانی زرشکعلمی پژوهشیفصلنامه علوم و تکنولوژی بذر1391 3 تایید نهایی
5مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چینعلمی پژوهشیمجله علوم زراعی ایران1392 3 تایید نهایی
6مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه‌ای رقم پونا در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین علمی پژوهشیمجله علوم زراعی ایران1392 تایید نهایی
7بررسی روش های مختلف جداسازی و خواص فیزیکو شیمیایی فراکسیون های با طول زنجیره مختلف اینولین حاصل از گیاه کاسنیISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139443 تایید نهایی
8خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ های بومی کاسنیعلمی پژوهشیتحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران1394232 تایید نهایی
9بررسی تشکیل دانه و میوه در تلاقی های دو طرفۀ زرشک بی دانه و ژنوتیپ های وحشی زرشکعلمی پژوهشیعلوم باغبانی ایران1394462 تایید نهایی
10اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفهای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna)علمی پژوهشیمجله علوم زراعی ایران1394172 تایید نهایی
11تأثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی Glomus mosseae) و(G. intraradices بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه(Cichorium pumilum Jacq.)علمی پژوهشینشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)1394292 تایید نهایی
12مقایسه عملکرد فروکتانهای ارقام خارجی و توده های بومی کاسنی و بهینه سازی روش استخراج به روش سطح پاسخ (RSM)علمی پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139444 تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1گردآوری و بررسی خصوصیات بوتانیکی توده های محلی زیره سبز ایراندومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی 1373 گنابادتایید نهایی
2بررسی اثر اتفون بر سهولت برداشت زرشکاولین سمینار فرایند زرشک 1374 بیرجندتایید نهایی
3شناسایی کلونهای زرشکاولین سمینار فرایند زرشک 1374 بیرجندتایید نهایی
4بررسی روشهای مناسب هرس زرشک بیدانهاولین سمینار فرایند زرشک 1374 بیرجندتایید نهایی
5بررسی اثر اتفون بر سهولت برداشت زرشک در سه منطقهاولین کنگره علوم باغبانی ایران 1375 کرجتایید نهایی
6اثرات اسید جیبرلیک بر خصوصیات میوه و رشد رویشی زرشکاولین کنگره علوم باغبانی ایران 1375 کرجتایید نهایی
7مروری بر پژوهشهای انجام شده زرشک در ایراناولین سمینار گیاهان دارویی و صنعت 1376 شیرازتایید نهایی
8ویژگیها، روشهای پرورش و مصارف زرشک بیدانهاولین سمینار گیاهان دارویی و صنعت 1376 شیرازتایید نهایی
9تأثیر هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه­های زرشک بیدانهدومین کنگره علوم باغبانی ایران 1379 کرجتایید نهایی
10شناسایی انواع و ایجاد باغ کلکسیون زرشکدومین کنگره علوم باغبانی ایران 1379 کرجتایید نهایی
11تعیین روشهای مناسب هرس و تربیت زرشک بیدانهسومین کنگره علوم باغبانی ایران 1382 کرجتایید نهایی
12بررسی خصوصیات جوانه زنی، رشد و نمو و میزان اسانس در توده های محلی زیره سبز ایراناولین همایش ملی زیره سبز 1383 سبزوارتایید نهایی
13اثرات درمانی و کاربردهای زرشک در طب سنتی و پزشکی نویندومین همایش گیاهان دارویی ایران 1383 تهرانتایید نهایی
14معرفی درختان و درختچه های چندمنظوره برای توسعه پایدار فضای سبزدومین همایش ملی توسعه پایدار فضای سبز 1384 مشهدتایید نهایی
15مروری بر دستاوردهای تحقیقاتی دوازده ساله زرشک بیدانهچهارمین کنگره علوم باغبانی ایران 1384 مشهدتایید نهایی
16بررسی خصوصیات کیفی زرشک بی دانه تحت تاثیر زمانهای مختلف برداشت میوه در دو منطقه با آب وهوایی متفاوت ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388 دانشگاه گیلانتایید نهایی
17Effects of planting date and density on development stages and shoot dry matter production of dwarf chicory (Cichorium pumilum)مجموعه چکیده مقالات کنگره پرتقال (IHC) 1389 تایید نهایی
18Cytogenetic and pollination studeis in seedless barberry (Berberidaceae) and its relative species in estern Iranمجموعه چکیده مقالات کنگره پرتقال(IHC) 1389 تایید نهایی
19بررسی تأثیر کودهای شیمیایی و مالچ آلی بر خصوصیات کمی و کیفی زرشک بی دانه Berberis vulgaris var.aspermaهمایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن 1389 تایید نهایی
20بررسی تاثیر صفات کمی و کیفی زرشک بی دانه Berberis vulgaris با استفاده از ضرایب همبستگی در دو منطقه آب و هواییهمایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن 1389 تایید نهایی
21بررسی تاثیر زمان برداشت بر برخی صفات زرشک بی دانه در دو منطقه آب و هواییهمایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن 1389 تایید نهایی
22Study the aerial parts production of dwarf chicory (cichorium pumilum Jacq)under different sowing dates and plant density3th International congress on aromatic and medicinal planets(CIAPAM 2011) 1390/01/24ایتالیاcagliari - italyتایید نهایی
23ضرورت بازنگری در روشهای تولید، فرآوری و بازاریابی زرشک بی دانه اولین همایش ملی زرشک و عناب 1390 تایید نهایی
24تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq.همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر 1390 تایید نهایی
25سال آوری در زرشک، فرضیه ها و راهبردهاهمایش ملی زرشک و عناب 1390 تایید نهایی
26بررسی عملکرد محصول زرشک بی دانه تحت تأثیر صفات کمی و وزن یکصد حبه محصول آن در دو منطقه آب و هواییهمایش ملی زرشک و عناب 1390 تایید نهایی
27اثر تاریخ کشت های بهاره بر خصوصیات کمی و کیفی کاسنی پاکوتاهدومین کنگره ملی گیاهان دارویی 1391 تایید نهایی
28بررسی مورفولوژی و عملکرد ریشه توده‌های بومی کاسنی برای تولید اینولیندومین کنگره ملی گیاهان دارویی 1392 تایید نهایی
29بررسی و مقایسه میزان ترکیبات فنولی کل و آنتوسیانین‌های عصاره هشت ژنوتیپ دانه‌دار زرشکهمایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی 1392 تایید نهایی
30بررسی امکان بهره گیری از ظرفیت های خالی واحدهای تولید قند و شکر در استخراج اینولینسی و پنجمین دوره سالانه کارخانه های قندوشکر ایران 1393/02/17 تایید نهایی
31Chicory as a potential new crop in Iranسومین کنگره ملی گیاهان دارویی 1393 تایید نهایی
32Methods of isolating different structural fraction of inulin from chicory plants and physiochemical properties of the resulting compounds.1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids 1393/07/30 تایید نهایی
33Optimizing the method of inulin extraction from Iranian landraces chicory roots using response surface methodology1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids 1393/07/30 تایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار

اختراعات
hide/show

رديف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاريخ ثبت اختراع

تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه