بهروز  قرآنی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

بهروز قرآنی

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (11)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (32)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (6)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(10)
کتاب ها
کتاب ها(4)
اختراعات
اختراعات(1)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : بهروز قرآنی پايه علمي : 6
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Behrouz Ghorani آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1359 نوع استخدام : رسمی آزمایشی
جنسيت : مرد دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
رشته تخصصي : مهندسی نساجی - نانو الیاف تلفن تماس-محل کار : 35425386
مرتبه علمي : استادیار پست الکترونيک : b.ghorani@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجیکارشناس1382دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
مهندسی نساجی-پردازش تصویرکارشناس ارشد1384دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهندسی مواد و پلیمر (نانوالیاف)دکتری PhD1391دانشگاه لیدز انگلستان

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1392/04/24

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1بررسی اثر پروبیوتیک در بهبودی کودکان مبتلا به بیش فعالی مجری
2تهیه نانو‌فیلترهای جاذب بو به روش جایگذاری سیکلو دکسترین در شبکه الکتروریسی شده استات سلولز مجری211392/04/011393/04/01
3تهیه افشانه پودر ترکیبات مؤثره زعفران مجری91392/05/011393/04/25
4ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسی مجری301393/02/051395/02/05
5ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدت مجری241393/06/301395/02/30
6پایش فساد ماهی با استفاده از نانوحسگرهای حساس به pH مجری251393/07/101395/07/10
7ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات-کیتوزان به روش الکترواسپری مجری271393/11/051395/11/05
8بررسی خواص ضد میکروبی فیلم های پلی اتیلنی و پلی آمیدی حاوی بره موم تهیه شده به دو روش اکستروژن و الکتروریسی ناظر251394/09/011396/04/31
9طراحی و تولید نانوالیاف حساس به حرارت به عنوان نشانگر تازگی محصول غذایی مجری211395/08/101397/05/09
10بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی نانوالیاف ژلاتین تولید شده به روش الکتروریسی مجری51396/08/201397/02/19
11تولید نوشیدنی فراسودمند حاوی روغن سیر فاقد بو مجری171396/09/111398/02/10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1Fundamentals of Electrospinning, a Novel Delivery Vehicle for Bioactive Compounds in Food NanotechnologyISIFood Hydrocolloids1394 4.09تایید نهایی
2Approaches for the assembly of molecularly imprinted electrospun nanofibre membranes and consequent use in selected target recognitionISIFood Research International1394 2.818تایید نهایی
3Electrohydrodynamic Atomization Assisted Encapsulation of Bioactive Compoundsعلمی پژوهشیMOJ Food Processing & Technology1394 تایید نهایی
4معرفی الکتروریسی به عنوان تکنیکی جدید در صنعت غذا و غذا-داروISCمجله علوم و صنایع غذایی ایران1394131 تایید نهایی
5کنترل نرخ تورم و رهش از میکروذرات آلژینات کلسیم تهیه شده با روش الکترواسپری توسط فرایند انجماد- رفع انجمادISCفصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران1394131 تایید نهایی
6Optimization of elecrospinning process of zein using central composite designISIFIBERS AND POLYMERS13951751.022تایید نهایی
7ایمپرینت مولکولی و کاربردهای آن در آنالیز نمونه های غذاییعلمی پژوهشیفصلنامه علوم و صنایع غذایی13951361 تایید نهایی
8Controlling the morphology and material characteristics of electrospray generated calcium alginate microhydrogelsISIJOURNAL OF MICROENCAPSULATION13953371.631تایید نهایی
9Single step assembly of biomolecule-loaded submicron polysulfone fibersISITEXTILE RESEARCH JOURNAL13958731.299تایید نهایی
10بررسی رفتار هالوکرومیک فیلم استات سلولز حاوی شناساگر رنگی بروموتیمول بلوISCفناوریهای نوین غذایی1395414 تایید نهایی
11Electrospray assisted fabrication of hydrogel microcapsules by single- and double-stage procedures for encapsulation of probioticsISIFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1395102 2.687تایید نهایی
12استفاده ازمیکروهیدروژلهای بارگذاری شده با نیوزوم ولیپوزوم درریزپوشانی و رهش طولانی مدت ترکیبات کوچک مولکول آبدوستعلمی پژوهشیفصلنامه فناوری های نوین غذایی1396415 تایید نهایی
13بررسی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تأثیر غلظت پلیمر و ولتاژ فرایند الکتروپاشش بر ویژگی‌های فیزیکی ذراتISCفصلنامه فناوری های نوین غذایی1396416 تایید نهایی
14Enrichment of cellulose acetate nanofibre assemblies for therapeutic delivery of L-tryptophanISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396108 3.671تایید نهایی
15Electrospray-assisted drying of live probiotics in acacia gum microparticles matrixISICARBOHYDRATE POLYMERS1396183 4.811تایید نهایی
16ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینهISCمجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه1396142 تایید نهایی
17تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسیISCفصلنامه علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران13961465 تایید نهایی
18تأثیر نوع بیوپلیمر، دما و رطوبت نسبی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و پایداری ترکیبات زیست فعال زعفران ریزپوشانی شدهعلمی پژوهشیفصلنامه علوم و صنایع غذایی13961464 تایید نهایی
19بررسی ریخت شناسی نانوالیاف سلولز استات در سیستم های حلال تک و چند جزئی جهت تولید نانوحاملهای سیکلودکسترینISCفصلنامه فناوری های نوین غذایی139652 تایید نهایی
20Unpurified Gelidium-extracted carbohydrate-rich fractions improve probiotic protection during storageISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139796 2.329تایید نهایی
21Agarose-based freeze-dried capsules prepared by the oil-induced biphasic hydrogel particle formation approach for the protection of sensitive probiotic bacteriaISIFOOD HYDROCOLLOIDS139787 5.089تایید نهایی
22Preparation and Characterization of Herbicide Mecoprop Imprinted Polymer and Its Application as a Selective Sorbent in Water SampleISIBULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY139710151.48تایید نهایی
23Active Food Packaging Coatings Based on Hybrid Electrospun Gliadin Nanofibers Containing Ferulic Acid/Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin Inclusion ComplexesISINanomaterials13978113.504تایید نهایی
24Assembly of odour adsorbent nanofilters by incorporating cyclodextrin molecules into electrospun cellulose acetate websISIREACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS1397134 2.975تایید نهایی
25تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسیعلمی پژوهشیفصلنامه فناوری های نوین غذایی139754 تایید نهایی
26Electro-encapsulation of Lactobacillus casei in high-resistant capsules of whey protein containing transglutaminase enzymeISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1397102 3.129تایید نهایی
27ساخت فیلم قالب گیری شده مولکولی به روش الکتروریسی و بررسی کارایی آن در حذف آفت کش مکوپروپ از محیط آبیISCپژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر139723 تایید نهایی
28Food-grade gliadin microstructures obtained by electrohydrodynamic processingISIFOOD RESEARCH INTERNATIONAL1397116 3.52تایید نهایی
29Principles of electrospraying: A new approach in protection of bioactive compounds in foodsISICRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION139758146.015تایید نهایی
30Cellulose Acetate Nanofibres Containing Alizarin as a Halochromic Sensor for the Qualitative Assessment of Rainbow Trout Fish SpoilageISIFood and Bioprocess Technology13971152.577تایید نهایی
31Electrospray-assisted encapsulation of caffeine in alginate microhydrogelsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397116 3.671تایید نهایی
32Electrohydrodynamic atomization of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum for the fast-release of Mentha longifolia L. essential oil: Characterization of nano-capsules and modeling the kinetics of releaseISIFOOD HYDROCOLLOIDS139893 5.089تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1اصول و روش های درون پوشانی پروبیوتیک هااولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانکنگره 1395/07/27ایرانتهرانتایید نهایی
2Electrospinning of Cylodextrin of Functionalised Cellulose Acetate Nanofibres14th International Nutrition & Diagnostics Conference 1393/06/11 تایید نهایی
3Fundamentals of Molecular Imprinting Technique and their Utilisation in Selected Target Recognition in Food Sample Analysis14th International Nutrition & Diagnostics Conference 1393/06/11 تایید نهایی
4Fundamentals of Electrospinning, a Novel Delivery Vehicle for Encapsulation of Bioactive Compounds by HydrocolloidsThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
5The Influence of Acacia Gum and Whey Protein on the Stability of Microencapsulated Bioactive Compounds of SaffronThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 Mashhad, Iranتایید نهایی
6کاربرد روشهای الکتروریسی و قالب ریزی در تهیه نانوحسگرهای حساس به PH جهت پایش فساد محصولات غذایی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394 تایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
174بررسی درون پوشانی کمپلکس سیکلودکسترین-اسید هیدروکسی سینامیک در نانو فیبرهای پرولامینی الکتروریسی شدهنیلوفر شریفدکتری PhDدانشگاه شیراز استاد مشاور
178بررسی پایش فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیکزهرا آقاییدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
113سنتز پلیمر قالب گیری شده مکوپروپ و بررسی عملکرد آن در جداسازی فنوکسی اسیدهاالهه منصوریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
115ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک با اینولین و نشاسته مقاوم به روش الکترواسپری و بررسی اثر آن بر زنده مانی باکتری هاداوود زعیمدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
116ریز پوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدتعلیرضا مهرگان نیکودکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد مشاور
147ریزپوشانی لاکتوباسیلوس کازئی در شبکه‌های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش پاشش الکتروهیدرودینامیکی و بررسی اثر آن بر زنده‌مانی باکتریعلی آل حسینیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
176ریزپوشانی نایسین به روش الکترواسپینینگ و بررسی تاثیر آن بر لیستریا مونوسیتوجنسمحی الدین کاظمیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1394/09/01استاد مشاور
126استفاده از نانوالیاف حاصل از الکتروریسی زئین به عنوان نانوحامل ویتامین C : تعیین ویژگی ها و مطالعه کینتیک پایداریمحمد امین میریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1395/12/04استاد مشاور
177تولید و بررسی رفتار هالوکرومیک نانوحسگرهای پروتئینی حساس به pHنرگس آرمانکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1395/12/24استاد مشاور
175الکتروریسی چند لایه ای نانوالیاف ژلاتین و زئین جهت درون پوشانی لیکوپناسماعیل چهارپاشلوکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1396/11/08استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار
1Modifying Food Texture Volume 1: Novel Ingredients and Processing Techniquesتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1394/03/11
2(Innovative Processing Technologies for Foods with Bioactive Compounds (chapter 12تدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/05/22
3Nanoencapsulation Technologies for the Food & Nutraceutical industries: Chapter 8: Nanocapsul Formation by Electrospinningتألیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی1396/01/12
4Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25

اختراعات
hide/show

رديف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاريخ ثبت اختراع
1نانوحسگر هالوکرومیک الکتروریسی شده جهت تشخیص کیفی تازگی ماهی956341397/02/08

تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه